Menu 

Mirësevini

ALBCONTROL është shoqëri aksionare me kapital 100% shtetëror, pronë e Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit,Tregëtisë dhe Sipërmarrjes.

ALBCONTROL u krijua si ndërmarrje shtetërore në vitin 1992 dhe, në 3 shkurt 1999, u transformua në shoqëri aksionare, e quajtur Agjencia Nacionale e Trafikut Ajror. ALBCONTROL menaxhon dhe kontrollon hapësirën ajrore Shqiptare (FIR), në përputhje me standartet ndërkombëtare të lundrimit ajror.

Që prej vitit 2003, ALBCONTROL është anëtare e EUROCONTROL. Në vitin 2009 u anëtarësua në CANSO Global (Civil Air Navigation Services Organization) dhe, që prej janarit të vitit 2016, është anëtare me të drejta të plota e CANSO Europe Region.

Comment are off

“Teknik”, në Sektorin e Teknikëve, Drejtoria SMC, Divizioni Teknik.

 

Në mbështetje të nenit 158, pika 3, gërma “a”, dhe “ë” të ligjit nr.9901, datë 14.04.2008 “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare”, i ndryshuar; ligjit nr.7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar; nenit 27, pika 2, shkronja “a” dhe “l” të Statutit të Shoqërisë ALBCONTROL SHA; Plan Biznesit të vitit Ushtrimor 2016; vendimit të Këshillit Mbikëqyrës nr. 9, datë 30.07.2015; ALBCONTROL SHA, shpall konkursin për vend të lirë pune “Teknik”, në Sektorin e Teknikëve, Drejtoria SMC, Divizioni Teknik.

Kandidati duhet të plotësojë kërkesat e përgjithshme të pranimit në punë

Kualifikimi Minimal / Kompetencat

 • Të ketë mbaruar shkollën e mesme;
 • Të paktën 3 vjet experiencë pune në mirëmbajtjen e pajisjeve elektronike;
 • Të ketë trajnimet bazë në përdorimin e instrumentave matës;
 • Të kenë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze;
 • Aftësi për të punuar në grup.

Përshkrimi i punës 

 • Kryen kontrolle periodike të pajisjeve sipas një grafiku të caktuar;
 • Bën matje preventive në sistemet NDB, VOR, DME, ILS, MET, VCS+VCR dhe VHF+UHF radio;
 • Kryen riparimin e sistemeve të ndryshme të sistemeve CNS, NDB,ILS VOR, DME si dhe të sistemit të komunikimit;
 • Mirëmban sistemin kabllor të të gjitha sistemeve të lartëpërmendura;
 • Merr pjesë në kryerjen e punimeve teknike të Sektorit, montimin e aparaturave dhe sistemit kabllor;
 • Kryen shërbimet e mirëmbajtjes në aparatura sipas udhëzimeve dhe manualit të operimit;
 • Përgjigjet për sigurimin teknik dhe mbrojtjen nga zjarri.

 

Paraqitja e dokumentave

Kandidati duhet të paraqesë brenda datës 9.01.2017 në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore këto dokumenta:

 • Kërkesën për aplikim
 • Curriculum Vitae
 • Çertifikatë përbërje familjare
 • Fotokopje të diplomës dhe listës së notave të noterizuara
 • Çertifikata kualifikimi (në rast se ka)
 • Vlerësim pune nga punëdhënësi i fundit
 • Dëshmi e gjendjes gjyqësore dhe mjekësore

 

Konkurimi është i hapur për punonjësit, nëpërmjet proçedurave të lëvizjes paralele si dhe për kandidatët jashtë Shoqërisë ALBCONTROL  SHA.


 

“Specialist” në Zyrën e Marrëdhënieve me Publikun, Divizioni i Marrëdhënieve me Palët e Treta.

Në mbështetje të nenit 158, pika 3, gërma “a”, dhe “ë” të ligjit nr.9901, datë 14.04.2008 “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare”, (i ndryshuar); ligjit nr.7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë”,( i ndryshuar); nenit 27, pika 2, shkronja “a” dhe “l” të Statutit të Shoqërisë ALBCONTROL SHA; Plan Biznesit të vitit Ushtrimor 2016; vendimit të Këshillit Mbikëqyrës nr. 9, datë 30.07.2015; ALBCONTROL SHA, shpall konkursin për vend të lirë pune “Specialist” në Zyrën e Marrëdhënieve me Publikun, Divizioni i Marrëdhënieve me Palët e Treta.

Kandidati duhet të plotësojë kërkesat e përgjithshme të pranimit në punë

Kualifikimi Minimal / Kompetencat

 • Të ketë mbaruar arsimin e lartë;
 • Të ketë të ekperiencë pune;
 • Njohuri të mira të gjuhës angleze. Gjuhët e tjera përbëjnë avantazh;
 • Të përdorë lirisht programet bazë në kompjuter;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe të punës në grup.

 

Përshkrimi i punës

 • Ndjek mbarëvajtjen e organizimit të eventeve në ALBCONTROL SHA;
 • Ndjek ecurinë e njoftimeve për shtyp, shkresave zyrtare, ftesave apo kartolinave në ALBCONTROL SHA;
 • Ndihmon në përkthimin e materialeve në gjuhë të huaj sa herë i ngarkohet kjo detyrë;
 • Kryen informimin e punonjësve të ALBCONTROL SHA me të rejat e mediave të fushës së aviacionit në gjuhën shqipe dhe angleze;
 • Sygjeron buxhetin për Zyrën e Marrëdhënieve me Publikun;
 • Plotëson të gjitha detyrat e tjera të ngarkuara nga Eprori, në funksion të mbarëvajtjes së punës.

Paraqitja e dokumentave

Kandidati duhet të paraqesë brenda datës 01.12.2016, në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore këto dokumenta:

 • Kërkesën për aplikim
 • Curriculum Vitae
 • Çertifikatë përbërje familjare
 • Fotokopje të diplomës dhe listës së notave të noterizuara
 • Çertifikata kualifikimi (në rast se ka)
 • Vlerësim pune nga punëdhënësi i fundit
 • Dëshmi e gjendjes gjyqësore dhe mjekësore

 

Konkurimi është i hapur për punonjësit, nëpërmjet proçedurave të lëvizjes paralele si dhe për kandidatët jashtë Shoqërisë ALBCONTROL  SHA.

Konkurimi do të bazohet në njohuritë mbi ligjin nr.7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë”, (i ndryshuar); ligjin nr.9901, datë 14.04.2008 “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare” (i ndryshuar).

 


 

“Specialist” në Sektorin e Procedurave, pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore, Divizioni Administrativ
Në mbështetje të nenit 158, pika 3, gërma “a”, dhe “ë” të ligjit nr.9901, datë 14.04.2008 “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare”, i ndryshuar; ligjit nr.7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë”,( i ndryshuar); nenit 27, pika 2, shkronja “a” dhe “l” të Statutit të Shoqërisë ALBCONTROL SHA; Plan Biznesit të vitit Ushtrimor 2016; vendimit të Këshillit Mbikëqyrës nr. 9, datë 30.07.2015; ALBCONTROL SHA, shpall konkursin për vend të lirë pune “Specialist” në Sektorin e Procedurave, pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore, Divizioni Administrativ.

Kandidati duhet të plotësojë kërkesat e përgjithshme të pranimit në punë

Kualifikimi Minimal / Kompetencat

 • Të ketë mbaruar arsimin e lartë;
 • Njohje e domosdoshme e gjuhës angleze, gjuhët e tjera përbëjnë avantazh;
 • Të përdorë lirisht programet bazë në kompjuter;
 • Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese, aftësi për të punuar në grup.

 
Përshkrimi i punës

 • Identifikon nevojat për burime njerëzore, ndjek bilancin e numrit të punonjësve dhe bën analiza;
 • Përpunon dhe informon të dhëna statistikore mbi burimet njerëzore të Shoqërisë;
 • Kryen monitorimin në vazhdimësi të treguesve të performances dhe jep rekomandime bazuar në vlerësimin e analizave të bëra për të patur një staf të motivuar e me performance të lartë;
 • Kryen administrimin e dokumentacionit të personelit (elektronik dhe manual) dhe plotësimin, përditësimin , mirëmbajtjen e të dhënave që përmban dosja e punonjësve;
 • Kryen pasurimin e dosjeve të personelit cdo vit me të dhëna të reja si vlerësimi vjetor, kualifikime dhe dëshmi të ndryshme;
 • Përpilon, mirëmban dhe përditëson proceduren për vlerësimin e performances së personelit.

 

Paraqitja e dokumentave

Kandidati duhet të paraqesë brenda datës 24.11.2016, në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore këto dokumenta:

 • Kërkesën për aplikim
 • Curriculum Vitae
 • Çertifikatë përbërje familjare
 • Fotokopje të diplomës dhe listës së notave të noterizuara
 • Çertifikata kualifikimi (në rast se ka)
 • Vlerësim pune nga punëdhënësi i fundit
 • Dëshmi e gjendjes gjyqësore dhe mjekësore

Konkurimi është i hapur për punonjësit, nëpërmjet proçedurave të lëvizjes paralele si dhe për kandidatët jashtë Shoqërisë ALBCONTROL  SHA.

Konkurimi do të bazohet në njohuritë mbi ligjin nr.7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë”, (i ndryshuar); ligjin nr.9901, datë 14.04.2008 “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare” (i ndryshuar).


“Specialist BMS”, pranë Drejtorisë MSP, Divizioni Teknik

Në mbështetje të nenit 158, pika 3, gërma “a”, dhe “ë” të ligjit nr.9901, datë 14.04.2008 “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare”, i ndryshuar; ligjit nr.7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar; nenit 27, pika 2, shkronja “a” dhe “l” të Statutit të Shoqërisë ALBCONTROL SHA; Plan Biznesit të vitit Ushtrimor 2016; vendimit të Këshillit Mbikëqyrës nr. 9, datë 30.07.2015; ALBCONTROL SHA, shpall konkursin për vend të lirë pune “Specialist BMS”, pranë Drejtorisë MSP, Divizioni Teknik.

Kandidati duhet të plotësojë kërkesat e përgjithshme të pranimit në punë

Kualifikimi Minimal / Kompetencat

 • Të ketë mbaruar Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike, Elektronike ose Elektrike;
 • Të paktën 5 vjet experiencë pune në fushat e lartpërmendura;
 • Të ketë njohuri për inxhinierinë software;
 • Eksperiencë praktike të impianteve Elektrike, MKZ, HVAC, CCTV, MM800 dhe mirëmbajtjen e tyre;
 • Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese dhe aftësi për të punuar në grup;
 • Të kenë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze.

Përshkrimi i punës

 • Monitoron gjendjen e sistemit elektrik si dhe të gjitha nënsistemeve tij (Panelet e TL, TM, TU, të dy UPS-at 250 KVA dhe atij 40 KVA, Motorr Gjeneratorëve, gjendjen e depozitës së naftës së tyre, gjendjen e switche-ve statike);
 • Monitoron temperaturat në ambientet operacionale dhe siguron kushte normale të punës si për punonjësit ashtu edhe për ambientet në të cilat janë vendosur paisje;
 • Për çdo problem i referohet manualeve përkatëse të përpunuara si dhe Technical Book që gjenden në dhomën e BMS-së. Bazuar në këto materiale, ndërhyn për të zgjidhur problemet e dala (si psh. eleminimin e alarmeve në Chiller, RTAK,  AHU, Lagështues, etj);
 • Monitoron gjëndjen e gadishmërisë së sistemit MKZ (Sistemit të sprinklerave të thatë, të njomë, sistemit FM-200, dhe veçanërisht gjendjen e stacionit të pompave të sistemit MKZ;
 • Monitoron sistemin MM 800 për sinjalizimin e zjarrit në ndërtesë dhe merr masat e nevojshme në bashkëpunim me punonjësit e Drejtorisë së Security & ODE për identifikimin dhe eleminimin e vatrës/vatrave të zjarrit;
 • Në raste defekti, njofton kompaninë nënkontraktore dhe shpjegon në mënyrë të qartë dhe të saktë natyrën e problemit, ndjek aktivitetin riparues dhe verifikon riparimin e kryer;
 • Koordinon punën me SSO duke e informuar dhe arzhornuar për ecurinë e sistemit, limitet në përdorimin e tij apo rikthimin në gjendjen operacionale;
 • Rekomandon tek Drejtori i Drejtorisë MSP nevojën për përmirësimin e sistemit.

Paraqitja e dokumenteve

Kandidati duhet të paraqesë brenda datës 23.08.2016, në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore këto dokumente:

 • Kërkesën për aplikim
 • Curriculum Vitae
 • Çertifikatë familjare
 • Fotokopje të diplomës dhe listës së notave të noterizuara
 • Çertifikata kualifikimi (në rast se ka)
 • Vlerësim pune nga punëdhënësi i fundit
 • Dëshmi e gjendjes gjyqësore dhe mjekësore

Konkurimi është i hapur për punonjësit, nëpërmjet procedurave të lëvizjes paralele si dhe për kandidatët jashtë Shoqërisë ALBCONTROL SHA.


Në mbështetje të nenit 158, pika 3, gërma “a”, dhe “ë” të ligjit nr.9901, datë 14.04.2008 “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare”, i ndryshuar; ligjit nr.7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar; nenit 27, pika 2, shkronja “a” dhe “l” të Statutit të Shoqërisë ALBCONTROL SHA; Plan Biznesit të vitit Ushtrimor 2016; vendimit të Këshillit Mbikëqyrës nr. 9, datë 30.07.2015; ALBCONTROL SHA, shpall konkursin për vend të lirë pune “Drejtor” i Drejtorisë MSP, pranë Divizionit Teknik.

Kandidati duhet të plotësojë kërkesat e përgjithshme të pranimit në punë

Kualifikimi Minimal / Kompetencat

 • Të ketë mbaruar arsimin e lartë, Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit;
 • Të paktën 5 vjet experience pune ne projektim, zbatim, rikonstruksion dhe mirëmbajtje të ndërtesave;
 • Të ketë aftësi shumë të mira kompjuterike në përdorimin e programeve të ndryshme inxhinierike për skicimin dhe perllogaritje te punimeve qe duhen kryer gjate zbatimit;
 • Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese dhe aftësi për të punuar në grup;
 • Të kenë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze.

 

Përshkrimi i punës

 

 • Projekton, zbaton, mirëmban dhe azhornon ndryshimet në skica në godinen teknologjike dhe stacionet ku instalimet e ALBCONTROL janë vendosur dhe operojnë;
 • Përgatit specifikimet teknike dhe ndjek zbatimin e kontratave per aktivitetet e mirëmbajtjes, rikonstruksioneve të godinave dhe stacioneve teknike;
 • Mban rekorde për problemet e raportuara dhe siguron që koha e riparimit të jetë e tillë që të ketë sa më pak impakt në operime apo të krijojë sa më pak problem tek stafi;
 • Kryen inspektime të rregullta në godinë dhe stacionet teknike të ALBCONTROL për të identifikuar dhe zgjidhur problemet e mundshme;
 • Planizon aktivitetet e mirëmbajtjes duke koordinuar punën me të gjitha njesitë e perfshira;
 • Zhvillon dhe monitoron zbatimin e procedurave të mirëmbajtjes tek stafi që ka në varësi;
 • Kryen detyra të tjera administrative si përgatitjen e grafikut, planizimin e lejeve të zakonshme, përgatit nevojat për trajnime, propozon planin vjetor të investimeve për njësinë që drejton;
 • Krijon dhe azhornon skedat teknike të paisjeve pas çdo mirëmbajtje profilaktike te tyre.

 

Paraqitja e dokumentave

Kandidati duhet të paraqesë brenda datës 10.08.2016, në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore këto dokumenta:

 • Kërkesën për aplikim
 • Curriculum Vitae
 • Çertifikatë përbërje familjare
 • Fotokopje të diplomës dhe listës së notave të noterizuara
 • Çertifikata kualifikimi (në rast se ka)
 • Vlerësim pune nga punëdhënësi i fundit
 • Dëshmi e gjendjes gjyqësore dhe mjekësore

 

Konkurimi është i hapur për punonjësit, nëpërmjet proçedurave të lëvizjes paralele si dhe për kandidatët jashtë Shoqërisë ALBCONTROL  SHA.


Specialist INO, në Sektorin INO, pranë Drejtorisë AIS, Divizioni Operacional.

Në mbështetje të nenit 158, pika 3, gërma “a”, dhe “ë” të ligjit nr.9901, datë 14.04.2008 “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare”, i ndryshuar; ligjit nr.7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë”,( i ndryshuar); nenit 27, pika 2, shkronja “a” dhe “l” të Statutit të Shoqërisë ALBCONTROL SHA; Plan Biznesit të vitit Ushtrimor 2016; vendimit të Këshillit Mbikëqyrës nr. 9, datë 30.07.2015; ALBCONTROL SHA, shpall konkursin për vend të lirë pune “Specialist INO”, në Sektorin INO, pranë Drejtorisë AIS, Divizioni Operacional.

Kandidati duhet të plotësojë kërkesat e përgjithshme të pranimit në punë

Kualifikimi Minimal / Kompetencat

 • Të kenë mbaruar arsimin e lartë;
 • Të jenë në moshën 23 – 28 vjeç;
 • Njohuri shumë të mira të gjuhës angleze;
 • Të përdorë lirisht programet bazë në kompjuter;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe aftësi për të punuar në grup;

Përshkrimi i punës

 •  Përgatit Notam proposal në bazë të informacionit të marrë nga burimet e autorizuara;
 • Transmeton NOTAM, pas miratimit nga personat përgjegjës, në adresat e përcaktuara në listën e shpërndarjes së NOTAM;
 • Gjeneron listën e kontrollit mujor të NOTAM;
 • Monitoron bazën e të dhënave të NOTAM dhe AFTN, investigon gabimet dhe përpilon raportet përkatëse për performancën e tyre;
 • Transmeton mesazhe të marra nga persona të autorizuar në adresat përkatëse;
 • Jep të dhëna aeronautike të vlefshme në përgjigje të kërkesave të marra nga palët e interesuara;
 • Transmeton lejet për ulje-ngritje në aeroportin e tiranës në bazë të numrit të lejes së dërguar nga AAC me telefon ose fax;
 • Transmeton, kur është e nevojshme dhe pas miratimit nga autoriteti përkatës, lejet për mbikalimin e hapësirës ajrore;

Paraqitja e dokumentave

Kandidati duhet të paraqesë brenda datës 19.05.2016, në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore këto dokumenta:

 • Kërkesën për aplikim
 • Curriculum Vitae
 • Çertifikatë përbërje familjare
 • Fotokopje të diplomës dhe listës së notave të noterizuara
 • Çertifikata kualifikimi (në rast se ka)
 • Vlerësim pune nga punëdhënësi i fundit
 • Dëshmi e gjendjes gjyqësore dhe mjekësore

Konkurimi është i hapur për punonjësit, nëpërmjet proçedurave të lëvizjes paralele si dhe për kandidatët jashtë Shoqërisë ALBCONTROL SHA.
Konkurimi do të bazohet në njohuritë mbi ligjin nr.7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë”, (i ndryshuar); ligjin nr.9901, datë 14.04.2008 “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare”(i ndryshuar); ligjin nr.10040, datë 22.12.2008 “Kodi Ajror i Republikës së Shqipërisë”, (i ndryshuar).


Specialist në Sektorin e Zhvillimit dhe Planifikimit Strategjik, pranë Drejtorisë Ekonomike, Divizioni Administrativ.

Në mbështetje të nenit 158, pika 3, gërma “a”, dhe “ë” të ligjit nr.9901, datë 14.04.2008 “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare”, i ndryshuar; ligjit nr.7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar; nenit 27, pika 2, shkronja “a” dhe “l” të Statutit të Shoqërisë ALBCONTROL SHA; Plan Biznesit të vitit Ushtrimor 2016; vendimit të Këshillit Mbikëqyrës nr. 9, datë 30.07.2015; ALBCONTROL SHA, shpall konkursin për vend të lirë pune “Specialist” në Sektorin e Zhvillimit dhe Planifikimit Strategjik, pranë Drejtorisë Ekonomike, Divizioni Administrativ.

Kandidati duhet të plotësojë kërkesat e përgjithshme të pranimit në punë

Kualifikimi Minimal / Kompetencat

 • Të ketë mbaruar arsimin e lartë, Fakulteti Ekonomik;
 • Njohuri shumë të mira të gjuhës angleze;
 • Të përdorë lirisht programet bazë në kompjuter;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe aftësi për të punuar në grup;

Përshkrimi i punës

 • Inicion mbledhjen e informacionit dhe dokumentacionit nga Drejtoritë / Divizionet e strategjive dhe projekteve afatmesme për secilin Sektor;
 • Mbledh dhe analizon informacionin mbi investimet e planifikuara afatshkurtra dhe afatmesme;
 • Mbledh dhe përpunon informacionin për treguesit e performancës, për çdo sektor dhe drejtori sipas nevojave të shoqërisë;
 • Harton draftin e Programit të Zhvillimit Strategjik (SBP) për programin e shpenzimeve operative;
 • Monitoron zbatimin e Programit të Zhvillimit Strategjik për programin e shpenzimeve operative;
 • Harton relacione për Këshillin Mbikqyrës që kanë të bëjnë me miratimin e Programit të Zhvillimit Strategjik;
 • Përgatit informacione qe kërkohen nga përgjegjësi i sektorit në përshtatje me përshkrimin e mësipërm të punës;

Paraqitja e dokumentave
Kandidati duhet të paraqesë brenda datës 19.05.2016, në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore këto dokumenta:

 • Kërkesën për aplikim
 • Curriculum Vitae
 • Çertifikatë përbërje familjare
 • Fotokopje të diplomës dhe listës së notave të noterizuara
 • Çertifikata kualifikimi (në rast se ka)
 • Vlerësim pune nga punëdhënësi i fundit
 • Dëshmi e gjendjes gjyqësore dhe mjekësore

Konkurimi është i hapur për punonjësit, nëpërmjet proçedurave të lëvizjes paralele si dhe për kandidatët jashtë Shoqërisë ALBCONTROL SHA.
Konkurimi do të bazohet në njohuritë mbi ligjin nr.7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë”, (i ndryshuar); ligjin nr.9901, datë 14.04.2008 “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare” (i ndryshuar); ligjin nr.10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin Financiar dhe Kontrollin” (i ndryshuar)


Specialist i Hartave Aeronautike

Në mbështetje të nenit 158, pika 3, gërma “a”, dhe “ë” të ligjit nr.9901, datë 14.04.2008 “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare”, i ndryshuar; ligjit nr.7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar; nenit 27, pika 2, shkronja “a” dhe “l” të Statutit të Shoqërisë ALBCONTROL SHA; Plan Biznesit të vitit Ushtrimor 2016; vendimit të Këshillit Mbikëqyrës nr. 9, datë 30.07.2015; ALBCONTROL SHA, shpall konkursin për vend të lirë pune “Specialist i hartave aeronautike” në Sektorin e Publikimeve, Drejtoria AIS, Divizioni Operacional.

Kandidati duhet të plotësojë kërkesat e përgjithshme të pranimit në punë

Kualifikimi Minimal / Kompetencat

  • Të ketë diplomë të nivelit master shkencor në gjeodezi ose vërtetim që po ndjek vitin e fundit të masterit shkencor;
  • Të jenë në moshën 23 – 28 vjeç;
  • Njohuri shumë të mira të gjuhës angleze;
  • Të përdorë lirisht programet bazë në kompjuter;
  • Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe aftësi për të punuar në grup;

 

Përshkrimi i punës

  • Të hedhë në bazën e të dhënave, validojë dhe përgatisë për publikim hartat aeronautike në përputhje me rregulloret, manualet, procedurat dhe instruksionet e operimit;
  • Të regjistrojë informacionin/të dhënat aeronautike që lidhen me hartat aeronautike dhe pengesat të siguruara nga Drejtoria e SHTA dhe operatori i aerodromit;
  • Të verifikojë burimin e informacionit në përputhje me procedurat e miratuara për këtë qëllim;
  • Të verifikojë, validojë, dhe të ruajë hartat aeronautike që përfshihen në AIP nëpërmjet programit EAD Chart Production;
  • Të verifikojë, validojë ruajë dhe përditsojë listën e pengesave të navigimit ajror në aerodromin e Tiranës dhe hapësirën ajrore të Shqipërisë nëpërmjet programit të menaxhimit të pengesave;
  • Të kryejë punime gjeodezike në terren për verifikimin e të dhënave të pengesave eksistuese apo të krijuara rishtaz dhe të raportojë përfundimet tek personat përgjegjës;

 

Paraqitja e dokumentave

Kandidati duhet të paraqesë brenda datës 20.05.2016, në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore këto dokumenta:

  • Kërkesën për aplikim
  • Curriculum Vitae
  • Çertifikatë përbërje familjare
  • Fotokopje të diplomës dhe listës së notave të noterizuara
  • Çertifikata kualifikimi (në rast se ka)
  • Vlerësim pune nga punëdhënësi i fundit
  • Dëshmi e gjendjes gjyqësore dhe mjekësore

Konkurimi është i hapur për punonjësit, nëpërmjet proçedurave të lëvizjes paralele si dhe për kandidatët jashtë Shoqërisë ALBCONTROL SHA.
Konkurimi do të bazohet në njohuritë mbi ligjin nr.7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë”, (i ndryshuar); ligjin nr.9901, datë 14.04.2008 “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare”; ligjin nr.10040, datë 22.12.2008 “Kodi Ajror i Republikës së Shqipërisë”, (i ndryshuar).