Mirësevini

ALBCONTROL është shoqëri aksionare me kapital 100% shtetëror, pronë e Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit,Tregëtisë dhe Sipërmarrjes.

ALBCONTROL u krijua si ndërmarrje shtetërore në vitin 1992 dhe, në 3 shkurt 1999, u transformua në shoqëri aksionare, e quajtur Agjencia Nacionale e Trafikut Ajror. ALBCONTROL menaxhon dhe kontrollon hapësirën ajrore Shqiptare (FIR), në përputhje me standartet ndërkombëtare të lundrimit ajror.

Që prej vitit 2003, ALBCONTROL është anëtare e EUROCONTROL. Në vitin 2009 u anëtarësua në CANSO Global (Civil Air Navigation Services Organization) dhe, që prej janarit të vitit 2016, është anëtare me të drejta të plota e CANSO Europe Region.

Slide 1
Mirësevini

ALBCONTROL është shoqëri aksionare me kapital 100% shtetëror, pronë e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë.

ALBCONTROL u krijua si ndërmarrje shtetërore në vitin 1992 dhe, në 3 shkurt 1999, u transformua në shoqëri aksionare, e quajtur Agjencia Nacionale e Trafikut Ajror. ALBCONTROL menaxhon dhe kontrollon hapësirën ajrore Shqiptare (FIR), në përputhje me standartet ndërkombëtare të lundrimit ajror.

Që prej vitit 2003, ALBCONTROL është anëtare e EUROCONTROL. Në vitin 2009 u anëtarësua në CANSO Global (Civil Air Navigation Services Organization) dhe, që prej janarit të vitit 2016, është anëtare me të drejta të plota e CANSO Europe Region.

Slide 1
Sondazh i Kulturës së Sigurisë në Operim (Safety) - 2023

“Shërbimi i Lundrimit Ajror, krahas profesionalizmit në ofrimin e shërbimit, kërkon dhe një kulturë të konsoliduar të SAFETY.

Në ALBCONTROL, Safety është përparësia jonë kryesore dhe ne besojmë se një kulturë e fortë e Safety është jetike për suksesin e organizatës.
Partneri ynë i rëndësishëm, EUROCONTROL, na mbështeti në nismën që morëm për ta matur kulturën e SAFETY të stafit të ALBCONTROL. Safety Unit i EUROCONTROL, mundësoi pyetësorin e kulturës safety sipas standardeve më të larta, vuri në dispozicion platformën e tyre online për tu përdorur nga stafi i Albcontrol dhe përgatiti statistikat e duhura të pyetsorit.

Pjesëmarrja në këtë pyetësor ishte vullnetare dhe pati nivel të kënaqshëm, gjë që u pasqyrua dhe në rezultatet e nxjerra..

Ekspertët e Fakultetit të Shkencave Sociale të Universitetit të Tiranës, në bazë të metodave shkencore bënë një analizë dhe vlerësim të thellë të statistikave të mbledhura nga pyetësori, por intervistuan dhe një pjesë të konsiderueshme të stafit me qëllim vlerësimin sa më objektiv të rezultateve të tij.

Me një rezultat krejt të ngjashëm me simotrat tona më të përparuara në Evropë, sot kemi një raport të detajuar të nivelit të Kulturës së Safety në ALBCONTROL, pikat e forta dhe ato ku kërkohet më shumë vëmendje, të cilat do të jenë një udhëzues i fuqishëm për ta bërë safety më shumë se thjesht një prioritet, por një vlerë thelbësore që drejton veprimet tona.”

Slide 1
Mirësevini

ALBCONTROL është shoqëri aksionare me kapital 100% shtetëror, pronë e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë.

ALBCONTROL u krijua si ndërmarrje shtetërore në vitin 1992 dhe, në 3 shkurt 1999, u transformua në shoqëri aksionare, e quajtur Agjencia Nacionale e Trafikut Ajror. ALBCONTROL menaxhon dhe kontrollon hapësirën ajrore Shqiptare (FIR), në përputhje me standartet ndërkombëtare të lundrimit ajror.

Që prej vitit 2003, ALBCONTROL është anëtare e EUROCONTROL. Në vitin 2009 u anëtarësua në CANSO Global (Civil Air Navigation Services Organization) dhe, që prej janarit të vitit 2016, është anëtare me të drejta të plota e CANSO Europe Region.

Slide 1
Mirësevini

ALBCONTROL është shoqëri aksionare me kapital 100% shtetëror, pronë e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë.

ALBCONTROL u krijua si ndërmarrje shtetërore në vitin 1992 dhe, në 3 shkurt 1999, u transformua në shoqëri aksionare, e quajtur Agjencia Nacionale e Trafikut Ajror. ALBCONTROL menaxhon dhe kontrollon hapësirën ajrore Shqiptare (FIR), në përputhje me standartet ndërkombëtare të lundrimit ajror.

Që prej vitit 2003, ALBCONTROL është anëtare e EUROCONTROL. Në vitin 2009 u anëtarësua në CANSO Global (Civil Air Navigation Services Organization) dhe, që prej janarit të vitit 2016, është anëtare me të drejta të plota e CANSO Europe Region.

Slide 1
Mirësevini

ALBCONTROL është shoqëri aksionare me kapital 100% shtetëror, pronë e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë.

ALBCONTROL u krijua si ndërmarrje shtetërore në vitin 1992 dhe, në 3 shkurt 1999, u transformua në shoqëri aksionare, e quajtur Agjencia Nacionale e Trafikut Ajror. ALBCONTROL menaxhon dhe kontrollon hapësirën ajrore Shqiptare (FIR), në përputhje me standartet ndërkombëtare të lundrimit ajror.

Që prej vitit 2003, ALBCONTROL është anëtare e EUROCONTROL. Në vitin 2009 u anëtarësua në CANSO Global (Civil Air Navigation Services Organization) dhe, që prej janarit të vitit 2016, është anëtare me të drejta të plota e CANSO Europe Region.

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Trafiku në Hapësirën Ajrore Shqiptare (FIR Albania)

25 Shkurt 2024

65 66 500

Reports and Downloads

Raporti
Vjetor

Shkarko
AIP

Shkarko
>