Mirësevini

ALBCONTROL është shoqëri aksionare me kapital 100% shtetëror, pronë e Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit,Tregëtisë dhe Sipërmarrjes.

ALBCONTROL u krijua si ndërmarrje shtetërore në vitin 1992 dhe, në 3 shkurt 1999, u transformua në shoqëri aksionare, e quajtur Agjencia Nacionale e Trafikut Ajror. ALBCONTROL menaxhon dhe kontrollon hapësirën ajrore Shqiptare (FIR), në përputhje me standartet ndërkombëtare të lundrimit ajror.

Që prej vitit 2003, ALBCONTROL është anëtare e EUROCONTROL. Në vitin 2009 u anëtarësua në CANSO Global (Civil Air Navigation Services Organization) dhe, që prej janarit të vitit 2016, është anëtare me të drejta të plota e CANSO Europe Region.

Integrated Management System’s Policies

ENVIRONMENTAL POLICY ALBCONTROL’s Environmental Management Policy arises directly from the revised Convention and the launch of the ATM Strategy for the years 2000+: “In order to achiev
Më shumë

Politikat e Menaxhimit të Sistemit të Integruar

POLITIKAT E SISTEMIT TË MENAXHIMIT TË INTEGRUAR   POLITIKAT E SISTEMIT TË CILËSISË (ISO 9001) ALBCONTROL përmirëson vazhdimisht cilësinë e shërbimeve të tij duke iu përgjigjur në kohë n
Më shumë