Mirësevini

ALBCONTROL është shoqëri aksionare me kapital 100% shtetëror, pronë e Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit,Tregëtisë dhe Sipërmarrjes.

ALBCONTROL u krijua si ndërmarrje shtetërore në vitin 1992 dhe, në 3 shkurt 1999, u transformua në shoqëri aksionare, e quajtur Agjencia Nacionale e Trafikut Ajror. ALBCONTROL menaxhon dhe kontrollon hapësirën ajrore Shqiptare (FIR), në përputhje me standartet ndërkombëtare të lundrimit ajror.

Që prej vitit 2003, ALBCONTROL është anëtare e EUROCONTROL. Në vitin 2009 u anëtarësua në CANSO Global (Civil Air Navigation Services Organization) dhe, që prej janarit të vitit 2016, është anëtare me të drejta të plota e CANSO Europe Region.

Përmirësim i sistemit Skykline të ALBCONTROL në bashkëpunim me Lockheed Martin | 13.02.2015

Në bashkëpunim me Lockheed Martin, ALBCONTROL është në fazën e përmirësimit të Sistemit të Automatizuar SkyLine. Ky përmirësim konsiston në futjen në operim të funksioneve të reja si: z
Më shumë

Bashkëpunim midis ALBCONTROL dhe SMATSA mbi kalimin e OLDI në FMTP via IPv6 | 13.02.2015

Në përputhje me Rregulloren e Komisionit Evropian Nr 633/2007, 1033/2006, 283/11, ka filluar projekti midis ALBCONTROL dhe SMATSA për kalimin OLDI në formatin FMPT. Sistemi SkyLine i AL
Më shumë

DME | 13.02.2015

ALBCONTROL ka prokuruar pajisjen e re për matjen e distancës (DME) së avionëve që ulen dhe ngrihen nga Aeroporti “Nënë Tereza”. Instalimi dhe komisionimi i kësaj pajisje nga ajri është
Më shumë

Nis studimi WAM | 13.02.2015

Duke konsideruar zhvillimet e reja në lidhje me mbikqyrjen, bazuar në strategjinë e mbikqyrjes së hartuar në bashkëpunim me EUROCONTROL, ALBCONTROL ka nisur studimin për mbulimin e hapë
Më shumë

Projekti me Albtelecom – Përmirësim i vazhdueshëm i infrastrukturës së komunikimit në ALBCONTROL | 13.02.2015

ALBCONTROL dhe AlbTelecom kanë nisur projektin për përmirësimin e infrastrukturës së komunikimit. Objekti i projektit është rritja e kapaciteteve ekzistuese të komunikimit, mundësimi i
Më shumë

Projekti ISAL | 13.02.2015

ISAL është Projekt-Plani i ri i Menaxhimit të Marrëveshjes për asistencë/mbështetje në implementimin dhe zbatimin e Programit të Modernizimit të ATM, nënshkruar midis ALBCONTROL dhe EUR
Më shumë