Mirësevini

ALBCONTROL është shoqëri aksionare me kapital 100% shtetëror, pronë e Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit,Tregëtisë dhe Sipërmarrjes.

ALBCONTROL u krijua si ndërmarrje shtetërore në vitin 1992 dhe, në 3 shkurt 1999, u transformua në shoqëri aksionare, e quajtur Agjencia Nacionale e Trafikut Ajror. ALBCONTROL menaxhon dhe kontrollon hapësirën ajrore Shqiptare (FIR), në përputhje me standartet ndërkombëtare të lundrimit ajror.

Që prej vitit 2003, ALBCONTROL është anëtare e EUROCONTROL. Në vitin 2009 u anëtarësua në CANSO Global (Civil Air Navigation Services Organization) dhe, që prej janarit të vitit 2016, është anëtare me të drejta të plota e CANSO Europe Region.

CRS/PRS (Centralized Rostering System) dhe (Personal Rostering System) | 23.07.2015

Sistemi i rosterit qendror dhe i personalizuar, futur në funksion në ALBCONTROL në mars  të këtij viti, konsiston në përgatitjen e turnit mujor për të gjithë sektorët operacionalë si AC
Më shumë

Sistem i ri i pasqyrimit të informacionit | 23.07.2015

IDS (Information Display System) është një  mundësi e re pasqyrimi online dhe në kohë i të gjitha informacioneve të rëndësishme të ALBCONTROL, kryesisht ato operacionale dhe teknike.  E
Më shumë

Stafi i divizionit Teknik përfundon me sukses trajnimin ATSEP | 23.07.2015

Përfundoi me sukses trajnimi kualifikues i stafit teknik ATSEP (Air Traffic Safety Electronic Personel) në Akademinë “Entry Point North”. Ky trajnim u krye në përputhje me kërkesat euro
Më shumë

Përditësimi i Sistemit të automatizuar Skyline | 23.07.2015

Në kuadër të përmirësimit të vazhdueshëm Teknik dhe Operacional, ALBCONTROL përditëson sistemin ATM Skyline. Versioni 7.5 sjell një rritje cilësore në operimin e aplikacioneve të instal
Më shumë

Ne mbeshtetje te Programit Kombetar te praktikave te Punes ne Administraten Shteterore

Në mbështetje të Programit Kombëtar të Praktikave të Punës në Administratën Shtetërore dhe Institucionet e tjera, iniciuar nga Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, ALBCONTROL bën
Më shumë