Menu 

Mirësevini

ALBCONTROL është shoqëri aksionare me kapital 100% shtetëror, pronë e Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit,Tregëtisë dhe Sipërmarrjes.

ALBCONTROL u krijua si ndërmarrje shtetërore në vitin 1992 dhe, në 3 shkurt 1999, u transformua në shoqëri aksionare, e quajtur Agjencia Nacionale e Trafikut Ajror. ALBCONTROL menaxhon dhe kontrollon hapësirën ajrore Shqiptare (FIR), në përputhje me standartet ndërkombëtare të lundrimit ajror.

Që prej vitit 2003, ALBCONTROL është anëtare e EUROCONTROL. Në vitin 2009 u anëtarësua në CANSO Global (Civil Air Navigation Services Organization) dhe, që prej janarit të vitit 2016, është anëtare me të drejta të plota e CANSO Europe Region.

ALBCONTROL instalon Sistemin e Menaxhimit në Distancë të Sipërfaqes | 24.05.2016

Sistemi i Menaxhimit në Distancë të Sipërfaqes (RSMS), i instaluar së fundmi nga ALBCONTROL, ofron pamje në kohë reale të lëvizjeve në zonën e manovrimit dhe jashtë saj, mundësinë e kon
Më shumë

ALBCONTROL u përzgjodh si pritësi i takimit të rradhës për ELPAC për vitin 2016. | 24.05.2016

Ky takim u zhvillua në datën 20 Prill dhe morën pjesë rreth njëzet përfaqësues nga shtete të ndryshme, anëtare të EUROCONTROL, përfaqësues nga ANSP, apo institucione të tjera ndërkombët
Më shumë

Specialist në Sektorin e Zhvillimit dhe Planifikimit Strategjik, pranë Drejtorisë Ekonomike, Divizioni Administrativ.

Në mbështetje të nenit 158, pika 3, gërma “a”, dhe “ë” të ligjit nr.9901, datë 14.04.2008 “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare”, i ndryshuar; ligjit nr.7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Pu
Më shumë

Dita e Shqipërisë në EUROCONTROL 1 Prill 2015

Më datë 1 prill 2015, u organizua “Dita e Shqipërisë”, me rastin e 13 vjetorit të antarësimit të Shqipërisë në EUROCONTROL, Organizata Evropiane për Sigurinë e Lundrimit Ajror. Ky aktiv
Më shumë

Vende të lira pune

  “Sinoptikan” në Sektorin e Sinoptikanëve, Drejtoria Meteo, Divizioni Teknik Në mbështetje të nenit 158, pika 3, gërma “a”, dhe “ë” të ligjit nr.9901, datë 14.04.2008 “Për Tregtar
Më shumë

Certifikimi

ALBCONTROL është Ofruesi i Shërbimeve të Navigimit Ajror në Republikën e Shqipërisë, i çertifikuar në datën 21 janar 2016 nga Autoriteti i Aviacionit Civil Shqiptar, në përputhje me Nen
Më shumë

ALBCONTROL dhe EUROCONTROL nënshkruajnë Marrëveshjen dypalëshe mbi Tarifat e Shërbimeve Terminale | 25.01.2016

Drejtoresha e Përgjithshme ALBCONTROL, znj. Belinda Balluku, dhe z. Frank Brenner, Drejtor i Përgjithshëm EUROCONTROL kanë nënshkruar më datë 23 Dhjetor 2015 Marrëveshjen dypalëshe mbi
Më shumë

Z. Maksim Et’hemaj, Drejtor i Divizionit Teknik në ALBCONTROL, zgjidhet Nënkryetar i Bordit Ekzekutiv të NewPENS. | 20.01.2016

Drejtues të lartë të ALBCONTROL morën pjesë në takimin e organizuar më 14 janar 2016 nga EUROCONTROL mbi hapat e ndërmarra për implementimin e projektit NewPENS, i cili do të sigurojë n
Më shumë

Konsola e re e Supervizorit | 29.07.2015

Në sallën e kontrollit të trafikut ajror të ALBCONTROL është implementuar Konsola e re e Supervizorit, e cila do të jetë e lidhur edhe me sistemet e tjera të operimit, duke bërë të mund
Më shumë