Mirësevini

ALBCONTROL është shoqëri aksionare me kapital 100% shtetëror, pronë e Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit,Tregëtisë dhe Sipërmarrjes.

ALBCONTROL u krijua si ndërmarrje shtetërore në vitin 1992 dhe, në 3 shkurt 1999, u transformua në shoqëri aksionare, e quajtur Agjencia Nacionale e Trafikut Ajror. ALBCONTROL menaxhon dhe kontrollon hapësirën ajrore Shqiptare (FIR), në përputhje me standartet ndërkombëtare të lundrimit ajror.

Që prej vitit 2003, ALBCONTROL është anëtare e EUROCONTROL. Në vitin 2009 u anëtarësua në CANSO Global (Civil Air Navigation Services Organization) dhe, që prej janarit të vitit 2016, është anëtare me të drejta të plota e CANSO Europe Region.

Nënshkrimi i kontratës NewPENS

Në vijim të një bashkëpunimi të frytshëm, EUROCONTROL dhe dyzet e një partnerë të industrisë, kryesisht ofrues të shërbimeve të lundrimit ajror (ANSP), firmosën në 17 Prill 2018, një ko
Më shumë

Nënshkrimi i kontratës NewPENS

Në vijim të një bashkëpunimi të frytshëm, EUROCONTROL dhe dyzet e një partnerë të industrisë, kryesisht ofrues të shërbimeve të lundrimit ajror (ANSP), firmosën në 17 Prill 2018, një ko
Më shumë