Menu 

Mirësevini

ALBCONTROL është shoqëri aksionare me kapital 100% shtetëror, pronë e Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit,Tregëtisë dhe Sipërmarrjes.

ALBCONTROL u krijua si ndërmarrje shtetërore në vitin 1992 dhe, në 3 shkurt 1999, u transformua në shoqëri aksionare, e quajtur Agjencia Nacionale e Trafikut Ajror. ALBCONTROL menaxhon dhe kontrollon hapësirën ajrore Shqiptare (FIR), në përputhje me standartet ndërkombëtare të lundrimit ajror.

Që prej vitit 2003, ALBCONTROL është anëtare e EUROCONTROL. Në vitin 2009 u anëtarësua në CANSO Global (Civil Air Navigation Services Organization) dhe, që prej janarit të vitit 2016, është anëtare me të drejta të plota e CANSO Europe Region.

Certifikimi

ALBCONTROL është Ofruesi i Shërbimeve të Navigimit Ajror në Republikën e Shqipërisë, i çertifikuar në datën 21 janar 2016 nga Autoriteti i Aviacionit Civil Shqiptar, në përputhje me Nenin 9 pika (i) të Kodit Ajror të Republikës së Shqipërisë Nr.10040, i datës 22.12.2008 i ndryshuar, m
Më shumë

Këshilli Mbikqyrës

Me propozim të Ministrit të Transportit dhe Infrastrukturës, Ministrit të Financave, Ministrit të Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, dhe me Urdhër Nr. 112, Datë 20.10.2017, të Ministrit të Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, Këshilli Mbikqyrës i ALBCONTROL SHA
Më shumë

Aksioner

ALBCONTROL është shoqëri aksionare me kapital 100% shtetëror, pronë e Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik Tregëtisë dhe Sipërmarrjes.
Më shumë

Misioni & Vizioni

Misioni Misioni i ALBCONTROL është të ofrojë shërbime të lundrimit ajror në hapësirën shqiptare (FIR), në kushtet e parrezikshmërisë, cilësisë, kujdesit ndaj mjedisit dhe i orientuar ndaj klientit. ALBCONTROL vë në dispozicion të gjithë kapacitetin njerëzor, operacional, teknik dhe fi
Më shumë

Një Fillim i ri

ALBCONTROL është emërtimi ynë i ri për të qenë sa më pranë identitetit shtetëror dhe kombëtar, për të përfaqësuar sa më mirë shërbimet që ofron, dhe për t’u përafruar me shoqëritë simotra evropiane, që nga data 15 nëntor 2013. Që nga viti 2003 është anëtare e EUROCONTROL dhe nga viti
Më shumë

Rreth Nesh

ANTA SHA u krijua si ndërmarrje shtetërore në vitin 1992. U transformua në shoqërinë aksionare Agjencia Nacionale e Trafikut Ajror në datën 3 shkurt 1999. Kjo shoqëri menaxhon dhe kontrollon hapësirën ajrore Shqiptare (FIR) në përputhje me standartet ndërkombëtare të lundrimit ajror.
Më shumë