Mirësevini

ALBCONTROL është shoqëri aksionare me kapital 100% shtetëror, pronë e Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit,Tregëtisë dhe Sipërmarrjes.

ALBCONTROL u krijua si ndërmarrje shtetërore në vitin 1992 dhe, në 3 shkurt 1999, u transformua në shoqëri aksionare, e quajtur Agjencia Nacionale e Trafikut Ajror. ALBCONTROL menaxhon dhe kontrollon hapësirën ajrore Shqiptare (FIR), në përputhje me standartet ndërkombëtare të lundrimit ajror.

Që prej vitit 2003, ALBCONTROL është anëtare e EUROCONTROL. Në vitin 2009 u anëtarësua në CANSO Global (Civil Air Navigation Services Organization) dhe, që prej janarit të vitit 2016, është anëtare me të drejta të plota e CANSO Europe Region.

Produktet e informacionit aeronautik

Informacioni aeronautik ofrohet në formën e produkteve të informacionit aeronautik si sete të dhënash dixhitale ose si një prezantim i standardizuar në letër ose media elektronike.

Produktet e informacionit aeronautik përfshijnë:

  • publikimi i informacionit aeronautik (AIP), duke përfshirë amendamentet e AIP dhe suplementet e AIP;
  • AIC;
  • hartat aeronautike;
  • NOTAM;
  • sete të dhënash dixhitale.
 

eAIP Albania

eAIP Albania përfshin Publikimin e Informacionit Aeronautik (AIP) , Amendamentet e AIP, Suplementet e AIP, Qarkoret e Informacionit Aeronautik (AIC) dhe Hartat aeronautike.

eAIP paraqitet në formatin HTML dhe PDF për përdorim të dyfishtë, për paraqitjen në pajisjet elektronike dhe printimin në letër.

Data efektive

eAIP Albania

ZIP file with CRC32

22 FEB 2024

Current Version

21 MAR 2024

Future version

Setet e të dhënave të pengesave

Setet e të dhënave të pengesave për Zonën 1, LATI Zona 2 & 3 dhe LAKU Zona 2 & 3 disponohen në formatin AIXM 5.1 dhe Excel.
Ndryshimet në setin e të dhënave të pengesave nga versioni i mëparshëm sigurohen në fletëndarëse të identifikuara nga skedat “Ndryshuar”, “I ri” dhe “Fshirë”.

Seti i të Dhënave të Pengesave

Data e Publikimit

Data efektive

AIXM 5.1

Excel

Area 1

17 NEN 2022

29 DHJ 2022

Area 1 29 DHJ 2022.xml

Area 1 29 DHJ 2022.xlsx

LATI Area 2 & Area 3

17 NEN 2022

29 DHJ 2022

LATI Area 2 & 3 29 DHJ 2022.xml

LATI Area 2 & 3 29 DHJ 2022.xlsx

LAKU Area 2 & Area 3

06 MAJ 2021

17 QER 2021

LAKU Area 2 & 3 17 QER 2021.xlsx

 

Harta Aeronautike e Shqipërisë – ICAO 1: 500 000

Edicioni i vitit 2023 i Hartës Aeronautike të Shqipërisë – ICAO 1:500 000 është prodhuar në bashkëpunim me ekspertët e ENAIRE duke përdorur softuerin ArcGIS.

Kjo hartë ofron informacion për të përmbushur kërkesat e navigimit ajror vizual. Përdoret gjithashtu në planifikimin para fluturimit.

Data e Publikimit

Titulli

29 DHJ 2022

Harta Aeronautiki Shqipëri 29 DHJ 2022