Mirësevini

ALBCONTROL është shoqëri aksionare me kapital 100% shtetëror, pronë e Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit,Tregëtisë dhe Sipërmarrjes.

ALBCONTROL u krijua si ndërmarrje shtetërore në vitin 1992 dhe, në 3 shkurt 1999, u transformua në shoqëri aksionare, e quajtur Agjencia Nacionale e Trafikut Ajror. ALBCONTROL menaxhon dhe kontrollon hapësirën ajrore Shqiptare (FIR), në përputhje me standartet ndërkombëtare të lundrimit ajror.

Që prej vitit 2003, ALBCONTROL është anëtare e EUROCONTROL. Në vitin 2009 u anëtarësua në CANSO Global (Civil Air Navigation Services Organization) dhe, që prej janarit të vitit 2016, është anëtare me të drejta të plota e CANSO Europe Region.

Comment are off

AIS

Shërbimet e Informacionit Aeronautik

Shërbimet e Informacionit Aeronautik (AIS) sigurojnë ofrimin e të dhënave aeronautike dhe informacionit aeronautik të nevojshëm për sigurinë, rregullsinë dhe efikasitetin e navigimit ajror.

AIS merr, grumbullon ose asemblon, modifikon, formaton, publikon, ruan dhe shpërndan të dhëna aeronautike dhe informacione aeronautike në lidhje me të gjithë territorin e Shqipërisë, si dhe ato zona mbi det të hapur në të cilat Shqipëria është përgjegjëse për ofrimin e shërbimeve të trafikut ajror.

AIS siguron që të dhënat aeronautike dhe informacioni aeronautik të jenë të disponueshme për:

  1. personelin e përfshirë në operacionet e fluturimit, duke përfshirë ekuipazhet e fluturimit, planifikimin e fluturimit dhe simulatorët e fluturimit;
  2. ofruesit ATS përgjegjës për shërbimin e informacionit të fluturimit, dhe
  3. shërbimet përgjegjëse për informacionin para fluturimit.

 

AIS merr të dhëna aeronautike dhe informacione aeronautike për të ofruar shërbimin e informacionit para fluturimit dhe për të përmbushur nevojën për informacion gjatë fluturimit nga:

  1. shërbimet e informacionit aeronautik të shteteve të tjera;
  2.  burime të tjera që mund të jenë të disponueshme.

 

AIS ofron shërbime 24-orëshe për nisjen dhe lëshimin e NOTAM në Tirana FIR dhe për informacionin e nevojshëm para fluturimit në lidhje me fazat e itinerarit me origjinë nga aerodromi/heliporti në Tirana FIR.

AIS vë në dispozicion të AIS të shteteve të tjera të dhëna aeronautike dhe informacione aeronautike të kërkuara prej tyre.

Kliko këtu