Mirësevini

ALBCONTROL është shoqëri aksionare me kapital 100% shtetëror, pronë e Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit,Tregëtisë dhe Sipërmarrjes.

ALBCONTROL u krijua si ndërmarrje shtetërore në vitin 1992 dhe, në 3 shkurt 1999, u transformua në shoqëri aksionare, e quajtur Agjencia Nacionale e Trafikut Ajror. ALBCONTROL menaxhon dhe kontrollon hapësirën ajrore Shqiptare (FIR), në përputhje me standartet ndërkombëtare të lundrimit ajror.

Që prej vitit 2003, ALBCONTROL është anëtare e EUROCONTROL. Në vitin 2009 u anëtarësua në CANSO Global (Civil Air Navigation Services Organization) dhe, që prej janarit të vitit 2016, është anëtare me të drejta të plota e CANSO Europe Region.

Comment are off

ALBCONTROL i bashkohet Projektit BEYOND | 09.12.2016

Projekti BEYOND është pjesë e projekteve Europiane H2020, të financuara nga Komisioni Europian, të menaxhuara nga Agjencia Europiane e GNSS (GSA), dhe ofron mundësi për zhvillimin e aplikacioneve për t`u përdorur së bashku me EGNOS dhe Galileo, të cilat janë thelbësore për të përmbushur objektivat e përgjithshme të programit Galileo dhe për të nxitur aplikimin E-GNSS.

Në bashkëpunim me ENAV, ALBCONTROL do të hartojë një Strategji për Lundrimin në Bazë të Performancës për përshtatjen e GNSS, dhe do të aplikojë procedurat e afrimit RNAV në të dy fundet e pistës në TIA.

Ky Projekt bëhet në kuadër të ndihmës së ofruar nga KE për të mbështetur ALBCONTROL në zhvillimin e një Plani PBN, i cili do të mundësojë përshtatjen e GNSS si infrastruktura kryesore navigacionale për të gjitha fazat e fluturimit, si dhe hartimin e vlerësimin e RNP APCH në TIA.