Mirësevini

ALBCONTROL është shoqëri aksionare me kapital 100% shtetëror, pronë e Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit,Tregëtisë dhe Sipërmarrjes.

ALBCONTROL u krijua si ndërmarrje shtetërore në vitin 1992 dhe, në 3 shkurt 1999, u transformua në shoqëri aksionare, e quajtur Agjencia Nacionale e Trafikut Ajror. ALBCONTROL menaxhon dhe kontrollon hapësirën ajrore Shqiptare (FIR), në përputhje me standartet ndërkombëtare të lundrimit ajror.

Që prej vitit 2003, ALBCONTROL është anëtare e EUROCONTROL. Në vitin 2009 u anëtarësua në CANSO Global (Civil Air Navigation Services Organization) dhe, që prej janarit të vitit 2016, është anëtare me të drejta të plota e CANSO Europe Region.

Përditësimi i Sistemit të automatizuar Skyline | 23.07.2015

Në kuadër të përmirësimit të vazhdueshëm Teknik dhe Operacional, ALBCONTROL përditëson sistemin ATM Skyline. Versioni 7.5 sjell një rritje cilësore në operimin e aplikacioneve të instal
Më shumë

Ne mbeshtetje te Programit Kombetar te praktikave te Punes ne Administraten Shteterore

Në mbështetje të Programit Kombëtar të Praktikave të Punës në Administratën Shtetërore dhe Institucionet e tjera, iniciuar nga Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, ALBCONTROL bën
Më shumë

Përmirësim i sistemit Skykline të ALBCONTROL në bashkëpunim me Lockheed Martin | 13.02.2015

Në bashkëpunim me Lockheed Martin, ALBCONTROL është në fazën e përmirësimit të Sistemit të Automatizuar SkyLine. Ky përmirësim konsiston në futjen në operim të funksioneve të reja si: z
Më shumë

Bashkëpunim midis ALBCONTROL dhe SMATSA mbi kalimin e OLDI në FMTP via IPv6 | 13.02.2015

Në përputhje me Rregulloren e Komisionit Evropian Nr 633/2007, 1033/2006, 283/11, ka filluar projekti midis ALBCONTROL dhe SMATSA për kalimin OLDI në formatin FMPT. Sistemi SkyLine i AL
Më shumë

DME | 13.02.2015

ALBCONTROL ka prokuruar pajisjen e re për matjen e distancës (DME) së avionëve që ulen dhe ngrihen nga Aeroporti “Nënë Tereza”. Instalimi dhe komisionimi i kësaj pajisje nga ajri është
Më shumë

Nis studimi WAM | 13.02.2015

Duke konsideruar zhvillimet e reja në lidhje me mbikqyrjen, bazuar në strategjinë e mbikqyrjes së hartuar në bashkëpunim me EUROCONTROL, ALBCONTROL ka nisur studimin për mbulimin e hapë
Më shumë

Projekti me Albtelecom – Përmirësim i vazhdueshëm i infrastrukturës së komunikimit në ALBCONTROL | 13.02.2015

ALBCONTROL dhe AlbTelecom kanë nisur projektin për përmirësimin e infrastrukturës së komunikimit. Objekti i projektit është rritja e kapaciteteve ekzistuese të komunikimit, mundësimi i
Më shumë

Projekti ISAL | 13.02.2015

ISAL është Projekt-Plani i ri i Menaxhimit të Marrëveshjes për asistencë/mbështetje në implementimin dhe zbatimin e Programit të Modernizimit të ATM, nënshkruar midis ALBCONTROL dhe EUR
Më shumë

Integrated Management System’s Policies

ENVIRONMENTAL POLICY ALBCONTROL’s Environmental Management Policy arises directly from the revised Convention and the launch of the ATM Strategy for the years 2000+: “In order to achiev
Më shumë

Politikat e Menaxhimit të Sistemit të Integruar

POLITIKAT E SISTEMIT TË MENAXHIMIT TË INTEGRUAR   POLITIKAT E SISTEMIT TË CILËSISË (ISO 9001) ALBCONTROL përmirëson vazhdimisht cilësinë e shërbimeve të tij duke iu përgjigjur në kohë n
Më shumë