Mirësevini

ALBCONTROL është shoqëri aksionare me kapital 100% shtetëror, pronë e Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit,Tregëtisë dhe Sipërmarrjes.

ALBCONTROL u krijua si ndërmarrje shtetërore në vitin 1992 dhe, në 3 shkurt 1999, u transformua në shoqëri aksionare, e quajtur Agjencia Nacionale e Trafikut Ajror. ALBCONTROL menaxhon dhe kontrollon hapësirën ajrore Shqiptare (FIR), në përputhje me standartet ndërkombëtare të lundrimit ajror.

Që prej vitit 2003, ALBCONTROL është anëtare e EUROCONTROL. Në vitin 2009 u anëtarësua në CANSO Global (Civil Air Navigation Services Organization) dhe, që prej janarit të vitit 2016, është anëtare me të drejta të plota e CANSO Europe Region.

Cilësi

ALBCONTROL ka zhvilluar, ka vënë në funksion dhe ka mbajtur një Sistem të Integruar të Menaxhimit duke përfshirë:   Qiellin e Vetëm Evropian (SES) në përputhje me Rregulloren Evrop
Më shumë

Parrezikshmëri

ALBCONTROL ofron lundrim ajror në kushtet e parrezikshmërisë (safety) dhe cilësisë (quality) në hapësirën e qiellit Shqiptar (FIR). ALBCONTROL bashkëpunon me liderat e lundrimit ajror e
Më shumë

Teknologjia

Me qëllim që të kryejë aktivitetin e tij dhe të performojë sipas kërkesave, Divizioni Operacional përdor sistemet CNS/ATM. ICAO dhe institucione të tjera rregullative kanë vendosur stan
Më shumë

AIS

Shërbimet e Informacionit Aeronautik Shërbimet e Informacionit Aeronautik (AIS) sigurojnë ofrimin e të dhënave aeronautike dhe informacionit aeronautik të nevojshëm për sigurinë, rregul
Më shumë

TWR

Njësia e Kullës së Kontrollit (TWR) është përgjegjëse për menaxhimin e trafikut të lëvizjeve në tokë  dhe lartësi jo më të mëdha se 800 metra.
Më shumë

ACC/APP

Njësia e Mbikalimeve Ajrore (ACC) menaxhon të gjithë trafikun që mbikalon në hapësirën Shqiptare me destinacion vende të ndryshme të botës. Njësia e Afrimit (APP) menaxhon trafikun që u
Më shumë

Aksioner

ALBCONTROL është shoqëri aksionare me kapital 100% shtetëror, pronë e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë.
Më shumë

Misioni & Vizioni

Misioni Misioni i ALBCONTROL është të ofrojë shërbime të lundrimit ajror në hapësirën shqiptare (FIR), në kushtet e parrezikshmërisë, cilësisë, kujdesit ndaj mjedisit dhe i orientuar nd
Më shumë