Mirësevini

ALBCONTROL është shoqëri aksionare me kapital 100% shtetëror, pronë e Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit,Tregëtisë dhe Sipërmarrjes.

ALBCONTROL u krijua si ndërmarrje shtetërore në vitin 1992 dhe, në 3 shkurt 1999, u transformua në shoqëri aksionare, e quajtur Agjencia Nacionale e Trafikut Ajror. ALBCONTROL menaxhon dhe kontrollon hapësirën ajrore Shqiptare (FIR), në përputhje me standartet ndërkombëtare të lundrimit ajror.

Që prej vitit 2003, ALBCONTROL është anëtare e EUROCONTROL. Në vitin 2009 u anëtarësua në CANSO Global (Civil Air Navigation Services Organization) dhe, që prej janarit të vitit 2016, është anëtare me të drejta të plota e CANSO Europe Region.

Comment are off

Before & After

Që prej vitit 2013, ALBCONTROL ka kryer ndryshime rrënjësore, bazuar në investime teknologjike, sisteme e pajisje, studime mbi metodat dhe konceptet e operimit, mirëmbajtjes e përmirësimit të infrasturkturës dhe kushteve të punës, me qëllim  rritjen e parrezikshmërisë, efiçencës, kapaciteteve si dhe kontributit në rrjet për të siguruar shërbimin më të mirë ndaj përdoruesëve të hapësirës ajrore tanë.

Salla ACC 2013
Salla ACC before
Salla ACC sot
Salla ACC after
Hyrja ACC 2013
RecetionOLD
Hyrja ACC sot 
RecetionNew
Salla e monitorimit 2013
old SMC room
Salla e monitorimit sot 
new SMC room
Ndërtesa ACC pa sistemin
e sigurisë
ACC building before
Sistemi i sigurisë i integruar në ndërtesën ACC
ACC building new
Kabllimi në sistemin monitorimit 2013
KVM solution at old SMC room
Kabllimi në sistemin e monitorimit sot
KVM solution at new SMC room

Pozicioni i testimit Skyline 2013
foto10
Pozicioni i testimit Skyline sot
foto11
Site DVOR
2013
Site DVOR 2013
Sot, site DVOR krejtësisht i monitoruar
Site DVOR new
Zyrë operacionale 2013
foto 1
E njejta zyrë sot
foto 2
2013
foto4
Sot
foto3
Ambjentet e Divizionit Teknik 2013
foto5
Ambjentet e Divizionit Teknik sot 
foto6
foto7
Salla e mbledhjeve/trajnimeve 2013 në ACC

foto8
Salla e mbledhjeve/trajnimeve sot në ACC

foto9