Mirësevini

ALBCONTROL është shoqëri aksionare me kapital 100% shtetëror, pronë e Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit,Tregëtisë dhe Sipërmarrjes.

ALBCONTROL u krijua si ndërmarrje shtetërore në vitin 1992 dhe, në 3 shkurt 1999, u transformua në shoqëri aksionare, e quajtur Agjencia Nacionale e Trafikut Ajror. ALBCONTROL menaxhon dhe kontrollon hapësirën ajrore Shqiptare (FIR), në përputhje me standartet ndërkombëtare të lundrimit ajror.

Që prej vitit 2003, ALBCONTROL është anëtare e EUROCONTROL. Në vitin 2009 u anëtarësua në CANSO Global (Civil Air Navigation Services Organization) dhe, që prej janarit të vitit 2016, është anëtare me të drejta të plota e CANSO Europe Region.

Comment are off

Monitorimi i Fluksit | 31.07.2014

Prej datës 1 Qershor 2014 në Qendrën e Trafikut Ajror ALBCONTROL (ACC Tirana), ka filluar aplikimi i monitorimit të fluksit të trafikut ajror duke përdorur një nga mjetet më të fundit për këtë qëllim, atë të “Occupancy account”. Kjo metodë bazohet në monitorimin e vlerave të fluksit të trafikut për një periudhë kohore nga 1-20 min duke bërë që Supervisori i turnit në ACC të ketë një informacion shumë më të saktë për nivelin e trafikut. Ky informacion do të krijojë mundësinë për një menaxhim sa më të mirë të burimeve njerëzore, të kohës së punës, shpërndarjes së trafikut në sektorët e duhur dhe, si rrjedhojë rritjen e kapacitetit përpunues në shërbimin e trafikut ajror nga ana e ALBCONTROL. Kjo do të bëjë të mundur realizimin me sukses të objektivit tonë primar, atë të mosgjenerimit të asnjë vonese në shërbimin që ofrojmë.