Mirësevini

ALBCONTROL është shoqëri aksionare me kapital 100% shtetëror, pronë e Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit,Tregëtisë dhe Sipërmarrjes.

ALBCONTROL u krijua si ndërmarrje shtetërore në vitin 1992 dhe, në 3 shkurt 1999, u transformua në shoqëri aksionare, e quajtur Agjencia Nacionale e Trafikut Ajror. ALBCONTROL menaxhon dhe kontrollon hapësirën ajrore Shqiptare (FIR), në përputhje me standartet ndërkombëtare të lundrimit ajror.

Që prej vitit 2003, ALBCONTROL është anëtare e EUROCONTROL. Në vitin 2009 u anëtarësua në CANSO Global (Civil Air Navigation Services Organization) dhe, që prej janarit të vitit 2016, është anëtare me të drejta të plota e CANSO Europe Region.

Comment are off

Projekti ISAL | 13.02.2015

ISAL është Projekt-Plani i ri i Menaxhimit të Marrëveshjes për asistencë/mbështetje në implementimin dhe zbatimin e Programit të Modernizimit të ATM, nënshkruar midis ALBCONTROL dhe EUROCONTROL në korrik 2014.

Qëllimi i kësaj marrëveshje është ofrimi i mbështetjes nga EUROCONTROL në implementimin e Programit të Modernizimit të ATM në fushat e mëposhtme:

  • mbështetje në zhvillimin e mëtejshëm teknik
  • mbështetje në zhvillimin e mëtejshëm operacional
  • mbështetje në planifikimin e Plan Biznesit Strategjik
  • mbështetje në shërbimet e MET

Projekti ISAL zhvillon konceptin e ri të operimit sipas kërkesave të SES që, së bashku me arkitekturën e sistemeve të së ardhmes, do të përbëjnë bazën e ndryshimeve graduale që do të pësojnë sistemet në ALBCONTROL.