Mirësevini

ALBCONTROL është shoqëri aksionare me kapital 100% shtetëror, pronë e Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit,Tregëtisë dhe Sipërmarrjes.

ALBCONTROL u krijua si ndërmarrje shtetërore në vitin 1992 dhe, në 3 shkurt 1999, u transformua në shoqëri aksionare, e quajtur Agjencia Nacionale e Trafikut Ajror. ALBCONTROL menaxhon dhe kontrollon hapësirën ajrore Shqiptare (FIR), në përputhje me standartet ndërkombëtare të lundrimit ajror.

Që prej vitit 2003, ALBCONTROL është anëtare e EUROCONTROL. Në vitin 2009 u anëtarësua në CANSO Global (Civil Air Navigation Services Organization) dhe, që prej janarit të vitit 2016, është anëtare me të drejta të plota e CANSO Europe Region.

Comment are off

Projekti me Albtelecom – Përmirësim i vazhdueshëm i infrastrukturës së komunikimit në ALBCONTROL | 13.02.2015

ALBCONTROL dhe AlbTelecom kanë nisur projektin për përmirësimin e infrastrukturës së komunikimit. Objekti i projektit është rritja e kapaciteteve ekzistuese të komunikimit, mundësimi i zbatimit të teknologjive të reja në përdorim nga trafiku ajror, përmirësimi i monitorimit të cilësisë së shërbimit dhe shkurtimi i kohës për zbatimin e planit të kontigjencës. Projekti do të rrisë besueshmërinë e infrastrukturës së komunikimit në përdorim nga trafiku ajror.