Mirësevini

ALBCONTROL është shoqëri aksionare me kapital 100% shtetëror, pronë e Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit,Tregëtisë dhe Sipërmarrjes.

ALBCONTROL u krijua si ndërmarrje shtetërore në vitin 1992 dhe, në 3 shkurt 1999, u transformua në shoqëri aksionare, e quajtur Agjencia Nacionale e Trafikut Ajror. ALBCONTROL menaxhon dhe kontrollon hapësirën ajrore Shqiptare (FIR), në përputhje me standartet ndërkombëtare të lundrimit ajror.

Që prej vitit 2003, ALBCONTROL është anëtare e EUROCONTROL. Në vitin 2009 u anëtarësua në CANSO Global (Civil Air Navigation Services Organization) dhe, që prej janarit të vitit 2016, është anëtare me të drejta të plota e CANSO Europe Region.

Politika Mjedisore

Politika e Menaxhimit të Mjedisit të ALBCONTROL lind drejtpërdrejt nga Konventa e rishikuar dhe lançimi i Strategjisë ATM për vitet 2000+: “Për të arritur harmonizimin dhe integrimin, me qëllim krijimin e një sistemi ATM uniform evropian, Palët Kontraktuese bien dakord për të fo
Më shumë

Cilësi

ALBCONTROL ka zhvilluar, ka vënë në funksion dhe ka mbajtur një Sistem të Integruar të Menaxhimit duke përfshirë:   Qiellin e Vetëm Evropian (SES) në përputhje me Rregulloren Evropiane të BE 2017/373; Sistemi i Menaxhimit të Cilësisë në përputhje me Standardin Ndërkombëtar ISO 90
Më shumë

Parrezikshmëri

ALBCONTROL ofron lundrim ajror në kushtet e parrezikshmërisë (safety) dhe cilësisë (quality) në hapësirën e qiellit Shqiptar (FIR). ALBCONTROL bashkëpunon me liderat e lundrimit ajror evropian duke plotësuar standartet më të mira ndërkombëtare. Performanca operacionale e ALBCONTROL sy
Më shumë