Mirësevini

ALBCONTROL është shoqëri aksionare me kapital 100% shtetëror, pronë e Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit,Tregëtisë dhe Sipërmarrjes.

ALBCONTROL u krijua si ndërmarrje shtetërore në vitin 1992 dhe, në 3 shkurt 1999, u transformua në shoqëri aksionare, e quajtur Agjencia Nacionale e Trafikut Ajror. ALBCONTROL menaxhon dhe kontrollon hapësirën ajrore Shqiptare (FIR), në përputhje me standartet ndërkombëtare të lundrimit ajror.

Që prej vitit 2003, ALBCONTROL është anëtare e EUROCONTROL. Në vitin 2009 u anëtarësua në CANSO Global (Civil Air Navigation Services Organization) dhe, që prej janarit të vitit 2016, është anëtare me të drejta të plota e CANSO Europe Region.

Aplikimi

                            Formular Aplikimi Për kontrollor për Qendrën e Kontrollit të Trafikut Ajror në Aeroportin Ndërkombëtar të Tiranës  
Më shumë

Certifikimi

ALBCONTROL është Ofruesi i Shërbimeve të Navigimit Ajror në Republikën e Shqipërisë, i Certifikuar në datën 21 janar 2016 nga Autoriteti i Aviacionit Civil Shqiptar, në përputhje me Nenin 9 pika (i) të Kodit Ajror të Republikës së Shqipërisë Nr.10040, i datës 22.12.2008 i ndryshuar, m
Më shumë

Raport Vjetor

  Raporti Vjetor 2021   Download Raporti Vjetor 2022Download      
Më shumë

Këshilli Mbikëqyrës & Ekzekutivi

  Me propozim të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë, Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë dhe bazuar në ligjin nr.9901, datë 14.04.2008 “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare” (i ndryshuar), Statutin e shoqërisë, Këshilli Mbikëqyrës i ALBCONTROL SHA përbëhet nga:   Z.
Më shumë

Aksioner

ALBCONTROL është shoqëri aksionare me kapital 100% shtetëror, pronë e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë.
Më shumë

Misioni & Vizioni

Misioni Misioni i ALBCONTROL është të ofrojë shërbime të lundrimit ajror në hapësirën shqiptare (FIR), në kushtet e parrezikshmërisë, cilësisë, kujdesit ndaj mjedisit dhe i orientuar ndaj përdoruesit të hapësirës ajrore. ALBCONTROL vë në dispozicion të gjithë kapacitetin njerëzor, ope
Më shumë

Një Fillim i ri

ALBCONTROL është emërtimi ynë i ri për të qenë sa më pranë identitetit shtetëror dhe kombëtar, për të përfaqësuar sa më mirë shërbimet që ofron, dhe për t’u përafruar me shoqëritë simotra evropiane, që nga data 15 nëntor 2013. Që nga viti 2003 është anëtare e EUROCONTROL dhe nga viti
Më shumë