Mirësevini

ALBCONTROL është shoqëri aksionare me kapital 100% shtetëror, pronë e Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit,Tregëtisë dhe Sipërmarrjes.

ALBCONTROL u krijua si ndërmarrje shtetërore në vitin 1992 dhe, në 3 shkurt 1999, u transformua në shoqëri aksionare, e quajtur Agjencia Nacionale e Trafikut Ajror. ALBCONTROL menaxhon dhe kontrollon hapësirën ajrore Shqiptare (FIR), në përputhje me standartet ndërkombëtare të lundrimit ajror.

Që prej vitit 2003, ALBCONTROL është anëtare e EUROCONTROL. Në vitin 2009 u anëtarësua në CANSO Global (Civil Air Navigation Services Organization) dhe, që prej janarit të vitit 2016, është anëtare me të drejta të plota e CANSO Europe Region.

Comment are off

TOKAI Workshop

 

Në 16 Tetor 2018, ALBCONTROL organizoi një workshop, ku ekspertë të ANSP i prezantuan Autoritetit të Aviacionit Civil, dhe Organit Kombëtar të Investigimit të Aksidenteve dhe Incidenteve Ajrore (OKIIA) një Metodë të re për Raportimin dhe Analizimin e Ngjarjeve  ATM, TOKAI.

TOKAI është një metodë online, e krijuar nga EUROCONTROL dhe e përbërë prej disa aplikacioneve, me qëllimin për të suportuar procesin e raportimit, investigimit, vlerësimin e riskut, përgatitjen e statistikave të detajuara dhe shkëmbimin e informacionit të domosdoshëm të parrezikshmërisë.

Paralelisht me sistemin ekzistues të raportimit të ngjarjeve, ALBCONTROL përdor aktualisht edhe metodën TOKAI, në mënyrë që të sigurojë që të gjitha masat e parrezikshmerise të jenë të përditësuara, në përputhje të plotë me kërkesat rregullatore.

Ky workshop synoi që TOKAI të bëhet metoda e vetme e shkëmbimit të informacioneve të parrezikshmërisë midis ALBCONTROL, AAC dhe OKIIA, gjë e cila do të kërkojë një marrëveshje midis palëve të interesuara, mbi përdorimin e formateve të duhura dhe informacioneve që duhet të shkëmbehen.

Tiranë, më 19 Tetor 2018