Mirësevini

ALBCONTROL është shoqëri aksionare me kapital 100% shtetëror, pronë e Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit,Tregëtisë dhe Sipërmarrjes.

ALBCONTROL u krijua si ndërmarrje shtetërore në vitin 1992 dhe, në 3 shkurt 1999, u transformua në shoqëri aksionare, e quajtur Agjencia Nacionale e Trafikut Ajror. ALBCONTROL menaxhon dhe kontrollon hapësirën ajrore Shqiptare (FIR), në përputhje me standartet ndërkombëtare të lundrimit ajror.

Që prej vitit 2003, ALBCONTROL është anëtare e EUROCONTROL. Në vitin 2009 u anëtarësua në CANSO Global (Civil Air Navigation Services Organization) dhe, që prej janarit të vitit 2016, është anëtare me të drejta të plota e CANSO Europe Region.

Comment are off

Z. Maksim Et’hemaj, Drejtor i Divizionit Teknik në ALBCONTROL, zgjidhet Nënkryetar i Bordit Ekzekutiv të NewPENS. | 20.01.2016

Drejtues të lartë të ALBCONTROL morën pjesë në takimin e organizuar më 14 janar 2016 nga EUROCONTROL mbi hapat e ndërmarra për implementimin e projektit NewPENS, i cili do të sigurojë një rrjet të sigurt dhe të përbashkët europian bazuar në një IP për shkëmbimin e informacionit në kohë reale duke reduktuar kostot.

Në takim morën pjesë 36 përfaqësues nga 23 organizata dhe u përzgjodh Bordi i Drejtuesve të Lartë dhe Bordi Ekzekutiv i projektit.

Z. Maksim Et’hemaj, Drejtor i Divizionit Teknik në ALBCONTROL, u zgjodh Nënkryetar i Bordit Ekzekutiv.

NewPENS parashikohet të imlementohet në vitin 2018 dhe do të realizojë shkëmbimin e të dhënave (SWIM) në të gjithë Europën e do të marrë të dhëna nga Menaxheri i Rrjetit, Shërbimet e Centralizuara të EUROCONTROL si edhe nga ANSP-të.

Më tepër informacion mund të gjeni në Faqen Zyrtare të EUROCONTROLhttps://www.eurocontrol.int/news/centralised-services-newpens-moves-forward