Menu 

Welcome to Albcontrol

ALBCONTROL is a 100% state owned joint stock company, property of the Ministry of Economic Development, Trade, Tourism and Entrepreneurship.

ALBCONTROL was established in 1992 as state-owned enterprise and it was transformed into a joint stock company under the name of National Air Traffic Agency on February the 3rd, 1999. ALBCONTROL manages and controls the airspace of Albania (FIR) in accordance with the international standards of air navigation.

Since 2003 ALBCONTROL is a member of EUROCONTROL, joints CANSO (Civil Air Navigation Services Organization) in 2009 and starting from January 2016 it is a full member of CANSO Europe Region.

Specialist i Hartave Aeronautike

  Në mbështetje të nenit 158, pika 3, gërma “a”, dhe “ë” të ligjit nr.9901, datë 14.04.2008 “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare”, i ndryshuar; ligjit nr.7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar; nenit 27, pika 2, shkronja “a” dhe “l” të Stat
Read More